Hjem > GRUNDER > Grunder - Start Eget Firma
 

 
Grunder 
Start Ditt Eget Firma

 
 
I denne artikkelen ser vi nærmere på hvilke selskapsformer som er tilgjengelige for deg som ønsker å bli grunder. Vi ser på fordeler og ulemper ved de forskjellige måtene man kan registrere et firma på. Å være grunder medfører noe papirarbeid, men ikke bli skremt fra å forfølge drømmen om å jobbe hjemmefra. Man kan lykkes som grunder med lite og forholdsvis enkelt papirarbeid.

I denne artikkelen vil du finne en grunnleggende innføring i emner som er viktige i forhold til det å starte for seg selv. Kunnskap er ofte nøkkelen til suksess. Heldigvis er dette lett tilgjengelig og forståelig kunnskap som de aller fleste kan tilegne seg. Vi kommer tilbake med flere artikler hvor vi utyper andre emner som er viktig for en grunder. Nå ser vi videre på det å starte sitt eget foretak, et emne alle som drømmer om å tjene penger som grunder bør sette seg litt inn i.

Grunder uten risiko - Velg Enkeltpersonforetak
Det finnes som nevnt flere selskapsformer du som grunder kan velge mellom. Det enkleste er å starte et enkeltpersonforetak. Det eksisterer flere enn 300 000 slike foretak i Norge og i forhold til skatteetaten har du faktisk et enkeltpersonforetak dersom du mottar næringsinntekt. Det vil si at skatteetaten da regner deg som selvstendig næringsdrivende (grunder).


 
 
Å registrere et enkelpersonforetak er enkelt og gratis. Man kan stort sett velge hvilket navn man vil så lenge ens eget etternavn er med. Dette er den enkleste formen for foretak og også den vanligste for en grunder. En grunder som velger enkeltpersonforetak slipper både kostnader og mye papirarbeid. Få krav til drift av selskapet, samt lite byråkrati er noen av fordelene ved et slikt foretak. Videre stilles det ikke krav til startkapital, noe som gjør det enklere å starte som grunder. En annen fordel er at det stilles mindre krav til regnskapsførsel for et enkeltpersonforetak. Kort forklart er dette den enkleste og rimeligste muligheten for deg som vil bli grunder. Man kan enkelt og raskt realiserer drømmen om å tjene penger gjennom å jobbe hjemmefra.

Som grunder bør du imidlertid være oppmerksom på bakdelene ved et enkeltpersonforetak. Et slikt firma vil være sterkt tilknyttet deg og din personlige økonomi. Som grunder vil du da være ansvarlig både for drift og forpliktelser. Dine eiendeler er med andre ord firmaets eiendeler, mens firmaets fortjeneste er din fortjeneste. Dersom du starter som grunder gjennom et slikt foretak vil en konkurs også medføre personlig konkurs. En grunder som driver med stor risiko bør med andre ord ikke velge denne formen for foretak.

Gjennom å starte et enkeltpersonforetak vil du som grunder miste en del rettigheter som vanlige arbeidstakere har. Rett til dagpenger ved permisjon eller arbeidsledighet, samt rett til minstefradrag på selvangivelsen er slike rettigheter. Som grunder vil du også oppleve reduserte rettigheter til sykepenger. Før du starter eget firma og eventuelt velger et enkeltpersonforetak er det viktig å sette seg godt inn i hva det faktisk innebærer.


 
Til tross for bakdelene med denne formen for foretak er den som nevnt populær blant personer som starter opp som grunder. Det skyldes i stor grad enkel administrering, få formelle krav til drift, samt det faktum at man slipper egenkapital. En grunder bør naturligvis ha en forretningside. Denne ideen vil være avgjørende for valg av selskapsform. Dersom din forretningside medfører liten eller ingen økonomisk risiko vil et enkeltpersonforetak være et fornuftig valg. Det samme gjelder dersom det ikke er behov for startkapital og det ikke vil påløpe store og langsiktige faste kostnader. Så lenge du som grunder ikke binder deg til store økonomiske utgifter er risikoen for din personlige økonomi liten.

Etter hver som ditt firma lykkes og du begynner å tjene penger kan det være smart å vurdere en endring i valg av foretak. Mange store bedrifter har faktisk begynt som enkeltpersonforetak for så å videreutvikle både forretningside og selskapsform.

Gunder med risiko – Velg Aksjeselskap (AS)
Dersom du skal starte som grunder er et aksjeselskap en mulighet. Spesielt dersom din forretningside medfører økonomisk risiko gjennom kostbar drift eller store innvesteringer bør denne muligheten vurderes. En grunder som starter aksjeselskap vil ikke være personlig ansvarlig for firmaets eventuelle tap eller en eventuell konkurs. Det er selve selskapet som er ansvarlig og dermed er det kun penger som er investert i dette som kan gå tapt.

Den største bakdelen med et AS er kravet om startkapital. Dette kravet er for tiden på kr 100 000,-. For en grunder som skal drive en virksomhet uten krav til investeringer er dette et svært høyt beløp og en god grunn til å velge bort denne løsningen. Innen nettbransjen er det for eksempel mange muligheter til å bli grunder som ikke medfører et kapitalbehov. En annen stor ulempe er strengere formelle krav, samt strenge krav til regnskapsføring. Revisjonsplikten forandres stadig, men den kan for mange utgjøre store ekstra kostnader.


 
En grunder som starter et aksjeselskap må fremskaffe egenkapital, samtidig som det administrative arbeidet blir større og regnskapsplikten som nevnt er strengere. For dette får du som grunder økt sikkerhet i forhold til egen økonomi. Videre er det en fordel å bli betraktet som lønnstaker. En grunder som oppretter et AS vil anses som lønnstaker og således ha krav på de rettigheter det medfører. Gjennom et aksjeselskap oppnår man som grunder økt sikkerhet. Om man er villig til å betale prisen i form av startkapital, samt større formelle krav er opp til den enkelte å vurdere. Hvordan du planlegger å jobbe hjemmefra, hva du skal tjene penger på, samt hvor stor risiko du er villig til å ta er avgjørende faktorer.

Grunder – Andre selskapsformer
Det finnes flere andre selskapsformer du som grunder kan velge. Felles for disse er at de er varianter av aksjeselskap eller enkeltpersonforetak. Her nevner vi bare kort noen muligheter du som grunder har. Dersom noen av disse selskapsformene er av interesse finner du mer informasjon gjennom søk på Google eller oss myndighetene.

NUF er en forkortelse for Norskregistrert utenlandsk foretak. Kort forklart er dette en Norsk avdeling av et utenlandsk selskap, vel å merke i rettslig forstand. Det kan oppfattes noe komplisert og som grunder kan dette bli et problem. Potensielle samarbeidspartnere vil kunne reagere negativt på et NUF. Det kan skyldes manglende kunnskap, men også kjennskap til at mange useriøse aktører benytter denne selskapsformen. Det er imidlertid også seriøse bedrifter som benytter NUF. Fordelene for deg som grunder er at du får de samme fordelene som ved et aksjeselskap, samtidig som du slipper eventuell revisjonsplikt og krav om kr 100 000,- i startkapital. En grunder som ikke har svært god kjennskap til denne formen for foretak må imidlertid påregne en god del kostnader i forbindelse med registrering.


DA er en forkortelse for delt ansvar. Dette er en selskapsform som har de samme fordeler og bakdeler som et enkeltpersonforetak. Forskjellen er at du som grunder ikke eier selskapet alene. Sammen med en eller flere partnere er du ansvarlig for selskapets drift og økonomi. Ved en eventuell konkurs er du som grunder ansvarlig for en del av gjelden som tilsvarer din eierandel. Dette er en farlig løsning fordi man blir delvis ansvarlig om en partner for eksempel misbruker firmaet og sin egen stilling. Man kan dermed lide store økonomiske tap på grunn av en annen person sine handlinger. For en grunder er ikke dette en løsning vi anbefaler dersom det ikke er nødvendig av hensyn til kapitalbehov eller behov for kompetanse.

ANS er et ansvarlig selskap med udelt ansvar. I de fleste situasjoner er dette det samme som Delt Ansvar (DA), med et viktig unntak. I et ANS er deltakerne solidarisk ansvarlige. Det vil si at du som grunder kan gjøres ansvarlig for hele gjelden i selskapet. For deg som drømmer om å jobbe hjemmefra er dette en lite aktuell selskapsform.

En grunder bør velge
Som grunder, vil for de aller fleste, valget stå mellom et enkeltpersonforetak eller et aksjeselskap. Å starte som grunder med liten risiko og tilsier at et enkeltpersonforetak er et godt valg. Lite papirarbeid og få formelle krav er store fordeler. En grunder som starter et firma med større økonomisk risiko bør vurdere sin situasjon svært nøye. Et aksjeselskap vil både redusere risikoen og gi deg som grunder alle rettigheter som en vanlig arbeidstaker har. Noen konkrete råd er det vanskelig å komme med. Vurder hvordan du skal tjene penger, hvordan du skal kunne jobbe hjemmefra, hva din forretningside innebærer av risiko, samt hvor realistisk din plan for å lykkes som grunder er. Eventuelle investorer vil også kunne spille en avgjørende rolle for valg av selskapsform. 


Trenger du penger raskt?